วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (เต็มฝา) 3.0

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้ของวัดป่าแดด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างเสาทั้งหมด 4 ห้องภาพและภาพเล็กที่หัวและท้าย 2 ห้อง ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโดยช่างไทใหญ่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 ที่นิยมเขียนไตรภูมิ พุทธประวัติ และชาดกพื้นบ้าน จิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้น่าจะเริ่มที่ห้องภาพที่ 1 เป็นห้องในสุด ภาพจิตรกรรมเป็นเรื่องต่อจากจิตรกรรมห้องทีื 4 ฝั่งทิศเหนือคือเรื่องตอนพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ห้องภาพที่ 2 เป็นเรื่องปัญญาสชาดกเรื่อง จันทคาธชาดก หรือ จันทคาปูจี่ ตอนในช่วงวัยเยาว์และวัยหนุ่ม ห้องภาพที่ 3 เป็นเรื่อง ปัญญาสชาดกเรื่อง จันทคาธชาดก หรือ จันทคาปูจี่ ตอนในกัณฑ์ที่ 11 กาวินทะราชยุทธกัณฑ์ เป็นตอนที่พระเจ้ากาวินทะทำการรบกัยจันทคาธ และห้องภาพที่ 4 ภาพจิตรกรรมจะแบ่งเป็นสองส่วนด้านบนเป็นเรื่องของสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์มีพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับในวิมานไพชยนต์มหาปราสาทเหนือเขาพระสุเมรุ ครึ่งล่างเป็นเรื่องนรกภูมิขุมต่างๆ ส่วนภาพจิตรกรรมขนาดเล็กอีก 2 ห้องภาพเขียนเป็นภาพเทวดาห้องหนึ่งแต่อีกห้องภาพจิตรกรรมเลือนลางค่อนข้างมากจนไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้

ในภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งนี้นอกจากที่จะวาดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาและชาดกต่างๆแล้ว ยังได้วาดเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทั้งนี้รวมถึงงานด้านงานสถาปัตยกรรมทั้งที่เป็นของวัดและอาคารที่อยู่อาศัย รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันเขียนลงไปด้วยเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ในเกษตรกรรมและเครื่องใช้อื่นๆเช่นเครื่องเขิน รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม การแต่งกายของชายหญิง ทำให้เราได้เห็นและสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ในบริเวณนั้นๆในอดีตได้เป็นอย่างดี

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
170  x 1086 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.