วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 5) 3.5.6

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบนฝั่งขวา เป็นภาพจิตรกรรมตอนที่พระพุทธองค์ทรงหยั่งรู้ถึงน้ำพระทัยในโลกุตตรธรรมของพญาชุมพูบดีแล้วก็เทศนาอริยมรรคทั้ง 8 ซึ่งเมื่อแสดงเสร็จสิ้น พญาชุมพูบดีก็บรรลุโสดาปัตติผลและมีอัธยาศัยน้อมสู่การบวชอย่างแรงกล้า เมื่อถึงระดับนั้นแล้ว ภาพของเมืองและสิ่งเนรมิตทั้งหลายก็กลายสู่สภาพเดิมอันเป็นเวฬุวนารามมหาวิหาร ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยพระอริยสาวกและบริษัททั้ง 4 อํามาตย์ราชบริพารของพญาชุมพูบดีทุกคนได้รับรสแห่งธรรมในครั้งนั้นต่างมีดวงตาเห็นธรรมและรับเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ครั้นพญาชุมพูบดีหายจากความงุนงงแล้วก็เข้าไปขอบวชกับพระพุทธองค์ บรรดาท้าวพญาทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองและเสนาข้าราชการของพญาชุมพูบดีซึ่งบรรลุโสดาบันแล้วก็ขอบวชด้วย พระพุทธองค์ก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้โดยทั่วกัน ครั้งนั้นพญาพิมพิสารก็จัดหาเครื่องบริขารให้ผู้บวชนั้นจนครบ รูปแบบของศิลปกรรมของพม่ามีทั้งงานสถาปัตยกรรมและการแต่งกายของเหล่าทหาร เสนาอมาตย์และข้าราชบริพารคือไม่สวมเสื้อไว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.5.6
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
137.4 x 168.4 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading