วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 3) 3.3.5

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมด้านบนเป็นเรื่องราวของการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงมัณฑเลย์ ในปี พ.ศ. 2414 เขียนเป็นรูปพระสงฆ์ร่วมในพิธีกรรม 2,400 รูป ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็น “ธรรมเนียม” ของช่างหลวงพม่าจะนิยมนำเรื่องราวการสังคายนาพระไตรปิฎก ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง มาเล่าเรื่องในงานช่างพม่า ซึ่งจิตรกรรมวัดท่าข้ามได้รับอิทธิพลของเนื้อหาเรื่องราวจากพม่าและไทใหญ่ และวัดท่าข้ามสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ตัววิหารในช่วงปี 2420 เป็นช่วงเวลาหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกในพม่า เป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา ที่ช่างนิยมนำมาเล่าเรื่องผ่านงานจิตรกรรมภาพเขียน การเขียนภาพจิตรกรรมแบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีพระสงฆ์ทั้งสิ้นจำนวน 52 รูป ขณะจารใบลานเรียงในแต่ละกรอบ เพื่อสังคยนาพระไตรปิฎก จัดระเบียบหลักคำสอนในพุทธศาสนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.3.5
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
208.68 x 139.88 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels