วัดท่าข้าม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 2) 3.2.11

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝั่งขวากลางภาพต่อมาเป็น พุทธประวัติปริจเฉทที่ 8 พุทธบูชาปริวัตต์ ภาพงานจิตรกรรมได้แสดงถึงตอนนางสุชาดายกถาดข้าวมธุปายาสถวายแด่พระสิทธัตถะขณะพระสิทธัตถะประทับอยู่ใต้ร่มไม้ ถัดขึ้นไปเป็นภาพพระสิทธัตถะทรงลอยถาดที่ใส่ข้าวมธุปายาสในแม่น้ำเนรัญชรา และทรงอธิษฐานว่า หากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธ ขอให้ถาดที่ใส่ของถวายนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป ซึ่งก็เป็นไปตามที่ทรงอธิษฐาน ถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป จึงจมลงไปยังวิมานของพญานาฬนาคราช (ในส่วนปริจเฉทที่ 9 มารวิชัยปริวัตต์ วาดไว้ที่ผนังในฝั่งตรงกันข้าม) การแต่งกายของนางสุชาดาเป็นการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนในล้านนาคือเปลือยอก มุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหญิงชาวไทยวน และนุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.2.11
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
66.18 x 59.69 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels