วัดท่าข้าม ทิศใต้ 3.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ห้องที่ 4 ฝาผนังฝั่งทิศใต้ฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องจากบนซ้ายไปบนขวาแล้วถึงจะเป็นเรื่องในตอนล่าง ฝั่งบนซ้ายภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติในปริจเฉจที่ 25 อัครสาวกนิพพาน ภาพที่ปรากฎคือ พระพุทธประทับนั่งจำพรรษาที่เขตวนาราม เมืองสาวัตถี พระสารีบุตรเข้ามากราบลา เพื่อไปเยี่ยมพระมารดาที่บ้านนาจันทคาม ครั้งนั้นจะกลับไปนิพพานด้วย ต่อมาพระโมคคัลลา เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลลากลับไปนิพพานที่ถ้ำกาฬศิลา ภาพจิตรกรรมฝั่งบนขวาเป็นเรื่องราวในปริจเฉจที่ 26  คือ มหาปรินิพพานปริวัตต์ เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับไสยาสน์ เมื่อพุทธองค์มีพระชนม์ได้ 80 พรรษา ที่เมืองกุสินาราและเสด็จมหาปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ในภาพที่เหล่าพระภิกษุนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า ส่วนภาพด้านล่างเป็นภาพพระอินทร์ และเหล่าเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังดับขันธ์ปรินิพพาน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.4
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
217 x 274 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels