วัดท่าข้าม ทิศใต้ 3.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ห้องที่ 3 ฝาผนังฝั่งทิศใต้

ภาพจิตรกรรมฝาผนังห้องที่ 3 ฝั่งทิศใต้เขียนภาพจิตรกรรมที่วาดไว้เหนือประตู โดยจิตรกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือด้านบนและด้านล่าง ด้านล่างเป็นภาพขบวนเสด็จของกษัตริย์ มีข้าราชบริพารถือฉัตรขณะเดินทางไปทำบุญ มีภาชนะคล้ายบาตรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ซ้ายสุดด้านล่างของภาพจิตรกรรม ภาพทั้งหมดแวดล้อมด้วยทิวทัศน์ และด้านบนเป็นเรื่องราวของการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงมัณฑเลย์ ในปี พ.ศ. 2414 เขียนเป็นรูปพระสงฆ์ร่วมในพิธีกรรม 2,400 รูป ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็น “ธรรมเนียม” ของช่างหลวงพม่าจะนิยมนำเรื่องราวการสังคายนาพระไตรปิฎก ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง มาเล่าเรื่องในงานช่างพม่า ซึ่งจิตรกรรมวัดท่าข้ามได้รับอิทธิพลของเนื้อหาเรื่องราวจากพม่าและไทใหญ่ และวัดท่าข้ามสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ตัววิหารในช่วงปี 2420 เป็นช่วงเวลาหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกในพม่า เป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา ที่ช่างนิยมนำมาเล่าเรื่องผ่านงานจิตรกรรม ภาพเขียน ภาพวาดในฝาที่ 3 นี้เป็นการวาดที่เป็นอิทธิพลของศิลปกรรมแบบพม่าเป็นหลัก

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_3.3
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
221 x 224 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading