ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน)

SKU: 02_29_20140404_PH06_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบริจาคให้กับห้องสมุดวิทยาลัยเกษตรกรรมน่าน เป็นรายละเอียดเครื่องครัวทานหรือครัวตาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/04/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
งานแห่ครัวทาน เป็นกิจกรรมเก่าแก่ของล้านนา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมทางศาสนา คือการที่ศรัทธาชาวบ้านรวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อนำเอาเครื่องไทยทานที่จัดทำขึ้นไปถวายแก่พระสงฆ์ในงาน ปอยหลวง คืองานฉลองถาวรวัตถุในวัดนั้น เช่น งานประเพณีฉลองสมโภช โบสถ์ วิหาร กุฏิ หรือถาวรวัตถุที่สำคัญของพุทธศาสนา ถือว่าบุคคลที่ได้ร่วมการแห่ครัวทานนี้ จะได้รับอานิสงส์เป็นอันมาก
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140404_PH06_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2494
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
COVERAGE:
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อ.เมือง จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
3904*4937 pixels