ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนพระอัครสาวก เขียนภาพพระอัครสาวกเบื้องซ้าย คือพระโมคคัลลานะ และอัครสาวกเบื้องขวา คือพระสารีบุตร อยู่ขนาบทั้งสองข้างของพระพุทธเจ้า ซึ่งองค์ที่อยู่ทางซ้ายของพระพุทธเจ้านั้นชํารุดเสียหายมากเกือบทั้งองค์ เหลือเพียงศิรจักรสีแสดและผิวพระกายสีเขียวบางส่วน องค์ทางขวาของพระพุทธเจ้า มีชํารุดเสียหายตั้งแต่พระอุระลงไป โดยจะพอประมาณจากร่องรอยที่เหลือได้ว่ามีลักษณะประทับยืนตรง ศิรจักรรอบพระเศียรเป็นสีน้ำเงิน พระเศียรเป็นรูปไข่ พระเนตรทั้งสองเหลือบลง คิ้วโก้งโค้ง พระนาสิก เป็นเส้นตรงปลายแบะออก พระโอษฐ์เป็นรูปกระจับ เบี่ยงพระกายไปหาด้านที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ พระหัตถ์อยู่ในลักษณะประคองอัญชลี ทรงจีวรสีขาว มีผ้าสังฆาฏิสีแดง สันนิษฐานว่าองค์ซ้ายเขียนภาพที่มีรูปแบบเดียวกันกับองค์ขวา นอกจากนี้เทคนิคการเขียนพระวรกาย หรือผิวหนังของพระสาวก หรือภาพเขียนเทพเจ้านั้น เป็นที่นิยมอย่างมากในศิลปะอินเดียเหนือ เนปาลและทิเบต ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยาน เช่น การเขียนสีผิวพระอินทร์ เป็นต้น ดังนั้นการเขียนสีในลักษณะดังกล่าว จึงอาจมีความเกี่ยวข้อง หรือได้รับอิทธิพลบางประการจากลัทธิวัชรยาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_20
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
18.50 x 49.75 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.