ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพฝั่งซ้ายของภาพวาดช่องล่างสุด ภาพวาดในส่วนนี้เป็นตอนตรัสรู้เป็นภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิเหนือดอกบัว อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีเทวดายืนประคองพระอัญชลีทั้งซ้ายขวา เรื่องตามพระพุทธประวัติเขียนไว้ว่า ครานั้น พระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ อุรุเวลาเสนานิคม เมืองพาราณสี หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ว่า “แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไป ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ก็จะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์” แม้จะมีหมู่มารเข้ามาขัดขวาง แต่ก็พ่ายแพ้พระบารมีของพระองค์กลับไป จนเวลาผ่านไปในที่สุดพระองค์ทรงบรรลุญาณ คือ
ปฐมยาม คือ ยามต้น ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือ สามารถระลึกชาติได้ มัชฌิมยาม คือ ยามสอง ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ (ทิพยจักษุญาณ) คือ รู้เรื่องการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมที่กำหนดไว้
 ปัจฉิมยาม คือ สุดท้าย ทรงบรรลุอาสวักขยญาณ คือ ความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะ หรือกิเลส ด้วยอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค และได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นศาสดาเอกของโลก ซึ่งวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 พระจันทร์เสวยฤกษ์วิสาขปุรณมี ขณะที่มีพระชนม์ 35 พรรษาปัจจุบันเรียนกว่า “วันวิสาขบูชา”
     ในส่วนขวาและซ้ายเป็นภาพเทวดายืนประคองพระอัญชลี เทวดาองค์ทางขวามือมีพระวรกายสีเขียวน่าจะเป็นพระอินทร์ เทวดาทั้งสององค์สวมเครื่องประดับคือสวมมงกุฎพุ่มยอดแหลมมีกลีบบัวและรัดเกล้าทรงกรวยสวมกุณฑลรูปวงกลม น่าจะสวมกรองศอสองสายสวมพาหุรัดกำไลอย่างละสองวงและกำไลข้อเท้าข้างละวง นุ่งผ้าคล้ายโสร่งผ้าพื้นสีเรียบชายพกของผ้านุ่งที่มีหลายชั้นสะบัดงอนไปด้านหน้า มีสีดำ แดงและเขียว ที่เอวมีรัดประคตสีน้ำเงินและแดง 
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
17.68 x 20.95 cm.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.