ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

SKU: 02_29_20150817_PH02_37 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพทางอากาศ อาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังแรก จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2496
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สนามบินสุเทพ เริ่มทำการบินเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 (83 ปีมาแล้ว) โดยเครื่องบินลำแรกที่บินมาจากกรุงเทพฯ เป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวปีกสองชั้น 2 ที่นั่ง แบบเบรเก้ของกรมอากาศยาน บินลงเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2477
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สนามบินเชียงใหม่, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และชื่อปัจจุบันคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามลำดับ
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH02_37
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2496
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
8486*6043 Pixels