ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_29_20171026_PH02_28 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 86 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “พระเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง ใกล้เมืองน่าน”เป็นภาพพระเจดีย์หรือพระธาตุวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่าในปีพ.ศ.๑๘๙๖สมัยพญาการ เมืองเจ้าเมืองวรนคร ได้ส่งช่าง ไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบถวายพระธาตุ ๗ พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงิน อย่างละ ๒๐ องค์ ให้แก่พญาการเมืองเป็นการตอบแทน พญาการเมืองรู้สึกปิติ ยินดียิ่งได้อัญเชิญพระบรมสารีริธาตุไปบรรจุไว้ ณ ดอยภูเพียง แช่แห้ง ก่อเป็นพระเจดีย์ “พระธาตุแช่แห้ง”ที่อยู่คู่เมืองน่านมาจนทุกวันนี้และตามตำนานเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทาง ทิศ ตะวันออก ที่บ้านห้วยไคร้และ เสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยาม ลราชนำมาถวายแต่ผลสมอนั้น แห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำ ผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่าต่อไปที่นี่ จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_29_20171026_PH02_28
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
895 × 1200
DIGITAL SIZE:
3707 × 4971