ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_25_20171026_PH02_14 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 46 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “พระเจดีย์รูปทรงพม่าใกล้เมืองลำปาง อันเป็นเคารพของชาวลำปาง”เป็นภาพพระเจดีย์หรือพระธาตุวัดพระแก้วดอนเต้า อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
 26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูงขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.๑๒๒๓ ในสมัยของพระเจ้าอนันตยศ (บางตำนานกล่าวว่าสร้างเมื่อพ.ศ.๑๒๓๓)ราชโอรสองค์ที่สองของพระแม่เจ้าจามเทวี เดิมวัดนี้ชื่อ ว่า “วัดพระแก้วดอนเต้า” เรียกสั้นๆ ว่า “วัดพระแก้ว” ต่อมากรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่และสวยงามขนาดใหญ่ มีผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม เคยเป็น ที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตนานถึง ๓๒ ปี ปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ใหญ่ทรงล้านนา และมีมณฑปยอดปราสาทแบบพม่าที่ประณีตงดงาม
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_25_20171026_PH02_14
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 826
DIGITAL SIZE:
4954 × 3412