ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_29_20171026_PH01_42 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 110 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”ชายหนุ่มชาวขมุ” ขมุเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ทั่วไปในล้านนาที่นิยมมารับจ้างแรงงานตามเมืองต่างๆในล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ชนเผ่าขมุ เป็นชนเผ่ากลุ่มน้อย ในเมืองไทยอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือแถบจังหวัดน่านและกระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดเชียงราย,จังหวัดลำปาง,จังหวัดอุทัยธานีขมุอยู่ในกลุ่มที่พูดภาษาในตระกูลออสโตรเอเซียติก สาขามอญ – เขมร เชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่ที่สุด ในสุวรรณภูมิ คำว่า ขมุ แปลว่า คน แต่ชนเผ่าขมุจะพยาย
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_29_20171026_PH01_42
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
816 × 1200
DIGITAL SIZE:
2615 × 3845