ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพฝั่งขวาสุดของช่องที่สอง ภาพวาดในส่วนนี้ค่อนข้างชำรุดเสียหายค่อนข้างมากและได้รับการซ่อมแซมมาแล้วเช่นกัน จากโครงภาพที่เหลือน่าจะพอสันนิษฐานจากรูปร่างของภาพที่เหลือได้ว่าเป็นปางทรมานช้างนาฬาคีรี ซึ่งเป็นตอนหนึ่งในชุดอัฎฐมหาสถาน เหตุเกิดจากพระเทวทัตคิดประทุษร้ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ในครั้งที่ 3 พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควาญช้างเพื่อมอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีจนเกิดความคลุ้มคลั่ง แล้วปล่อยให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์ ขณะเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบาตโปรดสัตว์ ขณะที่พญาช้างส่งเสียงกึกก้องโกญจนาท วิ่งตรงเข้าหาพระพุทธองค์นั้น พระอานนท์วิ่งออกมาขวางหมายน้อมถวายชีวิต พระพุทธองค์จึงทรงใช้พุทธปาฏิหาริย์บันดาลให้พญาช้างวิ่งไปทางอื่น แล้วทรงแผ่เมตตาจนช้างได้สติ ทรุดกายลงยกงวงขึ้นถวายอภิวาท พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองศีรษะและทรงประทานโอวาทแก่พญาช้างให้หยุดกระทำปาณาติบาต ละเลิกความโกรธ ไม่คิดเบียดเบียนอีกต่อไป ในภาพเหลือเพียงร่องรอยบางส่วนของพระพุมธเจ้าคือ ศิรจักรรอบพระเศียร พระอังสาและพระหัตถ์ข้างขวา ทำให้พอสันนิษฐานได้ว่าเป็นตอนทรมานช้างนาฬาคีรี ที่เป็นปางต่อจากปางลิไลย์ จะสามารถเห็นรูปร่างในท่าทางในท่ายืน โดนน้อมพระเศียรไปทางขวาถ้าภาพไม่ชำรุดเสียหาย น่าจะมีรูปช้างกำลังหมอบเฝ้าพระพุทธเจ้า และในภาพไม่น่าจะมีภาพพระอานนท์อยู่ข้างพระพุทธเจ้าน่าจะเกิดจากพื้นที่ค่อนข้างจำกัด

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
01/07/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรม
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพพระบฎ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_08
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8.92 x 11.39 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.