ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

SKU: 02_29_20150817_PH07_38 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ต้นยางนาข้างถนน ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ประเทศไทย ถ่ายปี พ.ศ.2504
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูนสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2438 โดยพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐ เลียบแนวแม่น้ำปิงห่างที่วัดกู่ขาว จนถึงเมืองลำพูน สร้างบนผนังดินธรรมชาติของแม่น้ำปิงห่าง ต่อมาพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ข้าหลวงสิทธิ์ขาดมณฑลพายัพคนแรก ระหว่างปี พ.ศ.2445 – 2458 ได้มีนโยบายท้องถิ่นที่เรียก “น้ำต้องกองต๋ำ” คือ ต้องการพัฒนาคูคลองและถนนหนทาง จึงได้นำต้นยางนามาปลูกตลอดสองข้างทางถนน
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH07_38
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2504
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
2” x 3”
DIGITAL SIZE:
8379*5669 Pixels