จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศตะวันออก 1.1

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์มีลักษณะการเขียนภาพไว้บริเวณฝาผนังด้านสกัดของมุขสกัดทุกๆด้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพเขียนบริเวณด้านบนในมุขด้านทิศเหนือ เขียนภาพขนาดใหญ่เกือบเท่า หรือ เท่าคนจริง ประกอบด้วย ภาพเขียนบริเวณกึ่งกลางของผนัง เขียนภาพพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างเขียนภาพพระสาวกอิริยาบถประนมมือ ประทับนั่งด้านละสององค์ นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบทั้งฝั่งซ้ายและขวาข้างละสองช่องภาพ โดยมีรายละเอียดภาพ ดังนี้

ภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้าย เขียนภาพไว้ 2 ช่อง ประกอบด้วย ภาพเขียนช่องแรกบริเวณเสาวิหาร 

เขียนภาพชายผู้หนึ่ง สวมเครื่องแต่งกายอย่างชายผู้มีฐานะทางสังคม ถัดไปเป็นภาพเขียนบริเวณช่องซ้ายสุดเขียนภาพชายผู้หนึ่ง สวมเครื่องแต่งกายอย่างชายผู้มีฐานะทางสังคม

ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งขวา เขียนภาพไว้ 2 ช่อง ประกอบด้วย ภาพเขียนช่องแรกบริเวณเสาวิหาร เขียนภาพนักพรต ถัดไปเป็นภาพเขียนบริเวณช่องขวาสุดเขียนภาพเสือขาว

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels