จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศตะวันออก 1.5

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหล่าพระสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า องค์แรก คือ พระอานนท์ ในมือถือดอกบัว 2 ดอก ในท่าประนมมือ ดอกแรกเป็นดอกบัวตูม เเละอีกดอกเป็นดอกบัวบาน ซึ่งน่าจะเป็นนัยยะที่แสดงถึงการบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระอานนท์ บรรลุเป็นพระอรหันต์สาวกของพระโคตมพุทธเจ้า ทรงได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระภิกษุสาวกทั้งหลาย 500 ประการ คือ เป็นพหูสูต มีสติ มีคติ มีธิติ และเป็นพุทธอุปัฏฐาก หมายถึง พระผู้มีหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าในยามมีพระชนมายุมากขึ้น 

ถัดไป คือ พระสาลีบุตร ในมือถือดอกบัว 2 ดอก ในท่าประนมมือ ดอกแรกเป็นดอกบัวตูม เเละอีกดอกเป็นดอกบัวเเย้ม ซึ่งน่าจะเป็นนัยยะที่แสดงถึงการบรรลุเป็นพระอรหันต์ พระสาลีบุตร บรรลุเป็นพระอรหันต์อัครสาวกเบื้องขวาของพระโคตมพุทธเจ้า ทรงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา นอกจากนี้พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู และการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคำยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น “ธรรมเสนาบดี” (แม่ทัพธรรม) คู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็น “ธรรมราชา” 

ถัดไป คือ พระสีวลี อิริบถยกพระหัถต์เบื้องซ้ายเท้าที่พระหนุ (คาง) ลักษณะคล้ายอ่านธรรมบนปั๊บสา บนปั๊บสามีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เสตถันติ โลคามะหิตัง อภิวัณธิญคัง” คือคำขึ้นต้นบทสวดบูชาครู อฐิษฐานความสำเร็จต่างๆ ตามแต่ปรารถนาฯ พระสีวลีอดีตคือเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร ถือเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก 

เเละพระสาวกองค์สุดท้าย คือ พระราหุล พระนามเดิมคือ “เจ้าชายราหุล” เป็นพระโอรสในเจ้าชายสิทธัตถะ (พระโคตมพุทธเจ้า) กับพระนางยโสธรา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
76,603×25,593 Pixels