จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศเหนือ 1.2

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนพระพุทธเจ้าอิริยาบถประทับนั่ง ปางมารวิชัย ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ขนาบข้างด้วยพระสาวกในอิริยาบถประทับนั่งข้างละสององค์ พระพุทธเจ้าปางมารวิชัย คือ พระพุทธเจ้าชี้พระหัตถ์ลงสู่พื้นดิน หมายถึงการอยู่เหนือโลก หรือพ้นไปจากวัฏสังขาร คำว่า “โลก” หมายถึง สัตว์ มนุษย์ เทพ พรหมทั้งหลาย การอยู่เหนือโลก คือ เหนือกิเลส หรือ พ้นไปจากโลก ก็คือพ้นไปจากวัฏสังขารนั้น ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของกิเลส จะเอาชนะกิเลสได้อย่างไร 

ส่วนบริเวณด้านหน้า เขียนภาพเหล่าพระภิกษุปัญจวัคคีย์ ในสีหน้าที่แช่มชื่นเนื่องจากได้บรรลุธรรมแล้ว ทั้งนี้บนจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ฝาผนังด้านนี้เขียนภาพพระภิกษุปัญจวัคคีย์ไว้เพียง 4 องค์เท่านั้น ซึ่งลักษณะการเขียนเช่นนี้ยังปรากฏในหลายวัด เช่น วัดเกาะแก้วสุทธาราม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น บริเวณด้านหลังเขียนภาพทิวเขา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเขาพระสุเมรุ เบื้องหลังมีภาพเขียนนกกาเหว่า หรืก นกดุเหว่า บินเเละเกาะอยู่ การเขียนภาพนกกาเหว่านี้น่าจะมีนัยยะอยู่ ซึ่งนกกาเหว่า ในภาษาบาลีคือ “โกกิล” (อ่านว่า โกกิละ) แปลเป็นภาษาไทยว่า “นกดุเหว่า” ในคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา มักจะเปรียบเทียบเสียงนกดุเหว่ากับนกการเวก เป็นนกที่มีเสียงไพเราะเเละน่ารื่นรมย์ เช่นในวิมานของเทพธิดา เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading