จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศเหนือ 1.6

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายพระภิกษุเเละเด็กวัด หรือ “โขยม” ในภาษาล้านนา เด็กวัดในภาพสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะบวชเป็นสามเณร เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ลักษณะกำลังอ่าน หรือ เขียนตำราภาษาล้านนา ที่เป็นพระสูตรในพุทธศาสนา เบื้องหน้ามีนั่งอยู่ตัวหนึ่ง บนหน้าปกสมุด (สีดำ) ในภาพมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “ เญสันตา สันติ จิตตา ติสลณสลนา” แปลว่า ตำราพระสูตรในพุทธศาสนา “เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา” และบริเวณใกล้กับพระภิกษุในภาพมีคำสบถเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เญสันตา หีแม่มึง” แปลว่า “ตำราพระสูตร เย สันตา อ่านให้ดีๆนะ” พระสูตรในพุทธศาสนา “เย สันตา สันตะจิตตา ติสะระณะสะระณา” มีประวัติว่า ในสมัยหนึ่ง พระอานนท์เถระเจ้าได้สดับมาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวนารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดถึงมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายของพระองค์ จงตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิด ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า มีมงคล 10 ประการ ในแต่ละประการประกอบด้วย 3 มงคลอันเป็นสูงสุดในการประพฤติและปฎิบัติ ถ้าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิบัติมงคลธรรมเครื่องให้ถึงความเจริญเช่นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ

เด็กชายในภาพสวมเครื่องแต่งกายแบบชายในภาคกลางของไทย คือ นำผ้าแถบสีขาวมาห่ม นุ่งโจงกระเบนผ้าดอกลายตารางซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผ้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เเละโกนผม ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านหลังเขียนภาพที่ตั้งคบเพลิงขนาดเล็ก มีถาดรองขี้เถ้าด้านล่าง มีคบเพลิงติดไฟอยู่ คบเพลิงนั้นทำขึ้นเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน ในภาษาล้านนาเรียกว่า “ก๊างขี้ยาง” ซึ่งโดยทั่วไปมักนิยมนำยางไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิง เช่น ขี้ยางไม้จากต้นยาง เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading