จิตรกรรมฝาผนังวัดร้องแง 06

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมมุมขวาล่างสุด ภายในกรอบกำแพงสีขาวเป็นเหตุการณ์ตอนที่ พระเจ้าเนมิราชทรงรักษาอุโบสถศีลในวันเพ็ญ เปิดสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกประทับนั่งอยู่ในพระตำหนัก คณะอมาตย์แวดล้อมทรงพิจารณาศีลอยู่ เวชยันตราชรถนั้นปรากฏ พร้อมกับจันทรมณฑล อันขึ้นแต่ปราจีนโลกธาตุมาตลีเทพบุตรมาโดยเร็ว กลับรถจอดท้ายรถที่พระสีหบัญชร ทำการจัดแจงให้เสด็จขึ้นแล้ว ได้เชิญพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นทรง มาตุลีเทวบุตรตรัสว่า ข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐ ผู้เป็นใหญ่ในทิศ ขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้ เทพเจ้าชาวดาวดึงส์ พร้อมด้วยพระอินทร์ใคร่จะเห็นพระองค์ ประชุมคอยเฝ้าอยู่ ณ เทพสภา 

จากภาพต้องทำความเข้าใจในประการแรกก่อนว่า จิตรกรรมนี้ เขียนโดยฝีมือช่างท้องถิ่น อาจจะมีการดัดแปลงรูปแบบตามความเข้าใจ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ในภาพจึงเป็นภาพที่พระเจ้าเนมิราชทรงม้าสีขาว เพื่อไปเสด็จขึ้นเวชยันตราชรถ รูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาท ค่อนข้างจะเรียบง่ายมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น  ที่น่าจะเลียนแบบมาจากวัดภูมินทร์เช่นกัน ตั้งอยู่ภายในกำแพงสีขาวมีประตูซุ้มยอดแหลมแบบทางรัตนโกสินทร์ ส่วนเตรื่องทรงของพระเจ้าเนมิราชนั้นลบเลือนไปมิสามารถอธิบายได้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดร้องแง_06
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2310
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
835 x 280 cm
DIGITAL SIZE:
30326 x 13373  Pixels

Loading