จิตรกรรมฝาผนังวัดร้องแง 09

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมบริเวณซ้ายบนเหนือพระประธาน มีความว่า พระเจ้าเนมิราชทรงรำพึงว่า พระองค์ยังมิเคยเห็นเทวโลก ปรารถนาจะเสด็จไปตามคำเชิญของเหล่าเทพ จึงเสด็จประทับ บนเวชยันตราชรถ มาตลีเทพบุตรจึงทูลว่า สถานที่ที่จะเชิญเสด็จไปนั้น มี 2 ทาง คือ ไปทางที่ อยู่ของเหล่าผู้ทำบาปหนึ่ง และไปทางสถานที่ อยู่ของผู้ทำบุญหนึ่ง พระราชาประสงค์จะเสด็จไปที่ใดก่อนก็ได้พระราชาตรัสว่า พระองค์ประสงค์จะไปยังสถานที่ของเหล่าผู้ทำบาปก่อน แล้วจึงไปยังที่แห่งผู้ทำบุญ 

ในภาพฝั่งขวาจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ พระเจ้าเนมิราชทรงประทับบนเวชยันตราชรถ และมาตลีเทพบุตรจึงทูลว่า สถานที่ที่จะเชิญเสด็จไปนั้น มี 2 ทาง คือ ไปทางที่ อยู่ของเหล่าผู้ทำบาปหนึ่ง และไปทางสถานที่ อยู่ของผู้ทำบุญหนึ่ง พระราชาประสงค์จะเสด็จไปที่ใดก่อน ด้านล่างซ้ายของภาพเป็นเหตุการณ์ที่ พระเจ้าเนมิราชทรงประทับบนเวชยันตราชรถ มีพระประสงค์จะไปยังสถานที่ของเหล่าผู้ทำบาปก่อน มาตลีเทพบุตรจึงบังคับเวชยันตราชรถไปยังนรกก่อน รูปแบบราชรถนี้น่าจะเขียนโดยได้รับรูปแบบจากราชรถที่วัดภูมินทร์ ส่วนเครื่องทรงของพระเจ้าเนมิราชและมาตุลีเทวบุตร คล้ายกันคือมีการสวมชฎาใส่เสื้อแขนยาว นุ่งโจงกระเบนทับสนับเพลา(กางเกง) มีชายไหวชายแครงห้อยด้านหน้า ที่ล้วนเป็นสิ่ง ที่ได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ที่น่าจะมีต้นแบบจากวัดภูมินทร์

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/07/2565
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20220704_MR_วัดร้องแง_09
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช  2310
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดร้องแง  อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
835 x 280 cm
DIGITAL SIZE:
30326 x 13373  Pixels