จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณช่วงกลางเสาของวิหาร ฝั่งซ้ายหรือด้านตะวันออกของมุขด้านทิศใต้ เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าคัทธณะกุมารขี่งาวิเศษที่พระบิดามอบให้ เสด็จกลับเมืองจำปานครจากเมืองตักศิลา โดยที่ด้านหลังมีพระอินทร์และเหล่านางฟ้าเหาะตามมาส่งเสด็จ ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนา กำกับอยู่ด้วยกันหลายชุด ชุดอักษรล้านนาใต้งาช้าง อ่านได้ความว่า “เจ้าคัท(ธณ)(งา)ช้างลงมา..(น)ครแล” แปลได้ประมาณว่า “เจ้าคัทธณะกุมาขี่งาช้างกลับมายังจำปานคร” ชุดอักษรบริเวณเหนือเหล่านางฟ้า อ่านได้ว่า “พระญาอินท์” แปลว่า “พระอินทร์” ด้านล่างของเหล่านางฟ้า อ่านได้ความว่า “พระญา..พยา..ถ้าจักลงมา…ให้เปนพยาจักเสวยเมืองจำปานครวันนั้นแล  พยา..เจ้าเมือง…8000007..เจ้าพยา…” เนื่องจากในส่วนข้อความนี้มีไม่ครบจึงไม่สามารถแปลความได้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels

Loading