ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

SKU: 02_29_20140320_PH01_19 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การตรวจการปลูกข้าวของชาวบ้าน ของเกษตรจังหวัดน่าน ที่ทุ่งนาบ้านป่าแพะ ตำบลบ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไท จึงได้กลายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
COVERAGE:
บ้านป่าแพะ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_19
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2515-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางสมพร เข็มทอง
COVERAGE:
บ้านป่าแพะ ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4068*2484 Pixels