ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_26_20171026_PH03_34 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 98 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า”ถนนในเมืองเชียงใหม่” เป็นภาพของท้องถนนที่น่าจะเป็นถนนที่อยู่บริเวณ”กาดหลวง”หรือตลาดวโรรสในปัจจุบัน นับเป็นภาพถ่ายที่มีคุณค่ามากภาพหนึ่งที่สามารถแสดงให้เห็นเรื่องราวในอดีตของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เรื่องของวิถีชีวิตผู้คน ที่เกี่ยวกับการค้าขาย มีผู้คนหลากหลายเขื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยจะสามารถสังเกตจากกลุ่มชายขวามมือของภาพถ่าย ที่แต่งกายแบบชาวอินเดียคือแต่งกายด้วยชุดสีขาวและโพกผ้า ที่น่าจะเข้ามาเปิดร้านขายของซึ่งยังพบได้ที่ตลาดวโรรสในปัจจุบัน ทั้งนี้รวมถึงการแต่งกายของชาวเมืองทั่วไปที่หญิงจะสวมผ้าซิ่นลายขวางลำตัวที่เรียกกันทั่วไปในล้านนาว่า”ซิ่นต๋า” สวมเสื้อบ้างหรือนำผ้าแถบมาห่มแบบสไบที่เรียกันในล้านนาว่าห่มผ้าแบบ”สวายเฉียง”ส่วนชายก็จะสวมกางเกงบ้างสวมกางเกงที่เรียกว่า”เตี่ยวสะดอ”บ้างและส่วนมากจะใส่เสื้อ สถาปัยกรรมที่ปรากฏในภาพน่าจะเป็นช่วงรัชกาลที่ 6 ลงมาเนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมทีได้รับมาจากกรุงเทพ แต่ก็ยังปรากฏสถาปัตยกรรมของล้านนาในฝั่งซ้ายมือของภาพถ่าย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH03_34
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 785
DIGITAL SIZE:
4954 × 3239