Na Muen District

อำเภอนาหมื่น อำเภอนี้ตั่งอยู่ทางทิศใต้สุดของเมืองน่าน โดยห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 80 กิโลเมตรมีประชากรตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยมาไม่น้อยกว่า 200 ปีมาแล้ว ผู้คนที่อาศัยมีทั้งชาวไทยวน ชาวไทลื้อและชาวไทลาว