Chan Som Kan Tho Shop

ร้านผ้าจันทร์สมการทอ เป็นโรงทอผ้าพื้นเมืองเก่าแก่ที่หนึ่งอายุประมาณปี พ.ศ.2515-2520 ตั้งอยู่ บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน