บ้านสักก์สีห์ พันสันติกุล

ภาพถ่ายจากบ้านนายสักก์สีห์ พลสันติกุล ตั้งอยู่ที่บ้านท่าล้อ อ.เมือง จ.น่าน เป็นบ้านอีกหลังในเมืองน่านที่มีภาพถ่ายโบราณ จำนวนพอสมควรพร้อมกันนี้ยังมีแบบบ้านที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอระหว่างนายประดิษฐ์ พลสันติกุลกับนางสาวเครือพันธ์ กัปกัลป์ ที่เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสถาปัตยกรรมของที่อยู่อาศัยในเมืองน่านได้เป็นอย่างดีนับเป็นอีกสถานที่ที่สมควรนำ หลักฐานเหล่านี้ออกมาแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อีกด้านของเมืองน่าน