บ้านโลหะโชติ

บ้านโลหะโชติ ตระกูลโลหะโชติเป็นตระกูลคหบดีมั่งคั่งที่เก่าแก่ตระกูลหนึ่งของเมืองน่าน โดยที่บรรพบุรษอาศัยอยู่มาประมาณปี พ.ศ.2420-2430 บ้านอยู่บนถนนผากองเยื้องวัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน