ความสำคัญของโครงการหอภาพถ่ายล้านนา

ความสำคัญของโครงการหอภาพถ่ายล้านนา

หอภาพถ่ายล้านนา ภายใต้กำกับของมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลภาพถ่ายโบราณ และภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา (ภาคเหนือตอนบน) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลคุณภาพสูง เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐาน ผ่านเว็บไซต์ https://cmhop.org ทั้งยังส่งเสริม พัฒนา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ และต่อยอดทางการศึกษาทางด้านการถ่ายภาพ ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่บนภาพถ่ายโบราณ และภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา (ภาคเหนือตอนบน) รวมทั้งเป็นสถานที่บริการพื้นที่จัดอบรมเสวนา สัมมนา บรรยาย การจัดแสดงงานนิทรรศการภาพถ่ายด้านต่างๆแก่ผู้สนใจ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผลงานของศิลปินอิสระ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในเเละนอกประเทศ