พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี คุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละคุณมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กับมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ โดยมี ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เเละ อ.วิถี พานิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา เป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายร่วมลงนาม ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่