CHIANGMAI BLOOMS CITY GALLERY

POLLUTION

 มลพิษ

[มนละพิด] น. พิษที่เกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรกของสิ่งแวดล้อม

มลพิษคือสิ่งรอบตัวที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ มลพิษเปรียบเสมือนสิ่งที่คอยกัดกินและทำลายเราทีละนิดอย่างช้าๆ ซึ่งในขณะเดียวกันคนรอบตัวก็สามารถสร้างมลพิษได้ในทิศทาง และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งจากสภาพแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม หรือในบางกรณีผู้คนก็สามารถทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพจิตใจ  ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกผ่านการกระทำบางอย่างทั้งที่เกิดจากความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็เป็นได้เช่นกัน

ในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เคยกระทำผิดพลาด  เราจึงอยากสร้างพื้นที่ขึ้นมาซักที่ ที่ๆผู้คนจะได้ใช้เวลาพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นจากการกระทำในอดีตที่ส่งผลกระทบมายังปัจจุบัน ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม การกระทำที่ส่งผลทำให้เกิดมลพิษต่อผู้คนหรือสิ่งต่างๆรอบข้างที่ได้กลายเป็นรอยแผลเป็นต่อความรู้สึกจนยากที่จะจางหาย ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้ แต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องเตือนใจ ที่คอยสอนให้เรารู้จักวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต

“หากเราเริ่มเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นได้ตั้งแต่ตอนนี้ เมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตในอนาคต จะได้รับโอกาสในการเบ่งบานในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม”

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์

กันตภณ เมธีกุล

Loading