วิถีราชดำเนิน

วิถีราชดำเนิน เป็นการพัฒนาต่อยอดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม โดยเริ่มจาก โครงการจันทร์ หอม ฮอม แฮง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นการทำงานระหว่าง ภาคีเครือข่ายเขียว สวย หอม กลุ่มชุมชนชาวบ้าน หน่วยงานเทศบาลภาคประชาสังคม กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างต้นแบบในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ในด้านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประชุมวางแผน

ปัญหาขยะ : ท่อตัน : ทางเท้าชำรุด

ประชุมในกลุ่มไลน์

สำรวจพื้นที่

นักศึกษานำเสนอผลงาน

 

Loading