นิทรรศการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

หมวด…ฝายและประตูระบายน้ำ

ฝาย  มีลักษณะเป็นเขื่อนน้ำล้นใช้สำหรับการเปลี่ยนขนาดและรูปแบบการไหลของแม่น้ำ ประโยชน์ของฝายมักจะถูกใช้ในการป้องกันน้ำท่วม เก็บน้ำบริเวณต้นน้ำ และบริหารทรัพยากรน้ำ

เมื่อน้ำบริเวณต้นน้ำมีปริมาณความสูงน้อยกว่าความสูงของฝายน้ำจะถูกกักเก็บไว้ แต่เมื่อระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำจะไหลข้ามไปยังท้ายน้ำ

การแบ่งประเภทของฝายมีการแบ่งหลากหลายรูปแบบ เช่นแบ่งตามระยะเวลาการใช้งานเป็น (1) ฝายถาวร และ (2) ฝายชั่วคราว หรือแบ่งตามลักษณะวัสดุ เช่น (1) ฝายโครงสร้างไม้ (2) ฝายหินทิ้ง (3) ฝายหินก่อบนดินถมอัดแน่น (4) ฝายคอนกรีต

ประตูระบายน้ำ  ใช้ควบคุมการไหลของน้ำในแม่น้ำ เพื่อจะใช้สำหรับในการปรับปริมาณน้ำที่ต้องการให้ไหลผ่าน ปรับความเร็วของน้ำหรือใช้ในการกักเก็บน้ำได้ ในกรณีน้ำท่วม ประตูระบายน้ำใช้ในการลดระดับของผิวน้ำสำหรับแม่น้ำ โดยให้น้ำไหลผ่านคลองลัดน้ำ เมื่อปริมาณระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่งหมวด…วัดและชุมชน

หมวด…วัดและชุมชน

การสร้างวัดในพระพุทธศาสนามีมาแต่โบราณกาล เมื่อประชาชนมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา เมื่ออพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ใด ก็มักจะสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากนั้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปพำนักในวัดนั้นๆเพื่อบำเพ็ญกุศลและประกอบศานกิจ ตามประเพณีสืบต่อกันมา 

ในอดีตวัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพ และศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง จึงถือได้ว่า วัดเป็นศูย์กลางของชุมชนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

 

หมวด …ผู้คนและสายน้ำ

 คนเมือง มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน  ก่อให้เกิดชีวิต  การประกอบสัมมาอาชีพที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคม โดยสะท้อนภาพผ่านประวัติศาสตร์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ทั้งนี้เป็นเพราะสายน้ำ คือ “สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน”

หมวด…ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสุดสายตา

ภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของแต่ละสถานที่ล้วนบอกเล่าเรื่องราว ของการดำรงอยู่ของคนในพื้นที่ที่ใช้ธรรมชาติในการเป็นที่อยู่อาศัย หากิน และประกอบกิจการต่างๆ ทั้งนี้ก็ยังคงเกี่ยวพันกับสายน้ำแม่ปิง ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่คอยหล่อเลี้ยงผู้คนริมสองฝั่งตลอดระยะทางที่สายน้ำไหลผ่าน

หมวด…ภูมิทัศน์นามธรรม

ความสวยงามในรูปแบบนามธรรมในพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งที่สร้างสรรค์ผ่านธรรมชาติหรือผู้คน แล้วแต่แฝงด้วยความสวยงามเสมอ