การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง

วันที่จัดอบรม
23-26 กรกฎาคม 2561

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมฝึกอบรม โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีเป้าหมาย ในการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของหอภาพถ่ายล้านนา และยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 “ล้านนาสร้างสรรค์” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงเเหน เเละสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสมดุล