Sony Workshop 2018

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09:00 – 18:00

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ

Gallery Name 1:

ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop

Loading