Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018

หอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา “Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018”  เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ข้อจำกัดการขนย้าย การติดตั้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนแบบอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมงานล่วงหน้า และการทำงานเป็นทีม

นิทรรศการผลงานนักศึกษา (Thesis) สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ รวบรวมผลงานนักศึกษา กว่า 120 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 19 สิงหาคม 2561

https://www.youtube.com/watch?v=nMl3v-54l3A&feature=youtu.be

กรกนก เหล่าชัย

พรพิมล โรจน์สิริอนันต์

พิมพ์ธาดา ปฐมโภคินเสถียร

เพชรฎา นันทพรหมมา

เมธา จุลภักดี

วันชนก ธรรมจินดา

ศิรวิชฌ์ ดวงแข

สุดภูไพร หวังภูกลาง

แสนสินธุ์ ศักดิ์สูง

ทิฐินันท์ ชัยตา

Loading