Life – Long Leaming Program [LLL]

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : Tuesday, November 6, 2018
09:00 to 12:30
Life – Long Leaming Program [LLL] ภาพใต้งานเอเชียอาคเนย์ศึกษา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสอนวาดรูป ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติสูงอายุที่มาพำนักอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ Amy Dapice ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2561