Agoda ประเทศไทย

Place:
หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:

Thursday, April 21, 2016 –

13:00 to 16:30

การอบรมและบรรยายพิเศษจาก Agoda ประเทศไทย (agoda.com/th) แก่นักศึกษา ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

Loading