Nikon youth club university

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : Friday, November 23, 2018 – 09:00 to 12:30

กิจกรรมฝึกอบรมด้านการถ่ายภาพ Nikon youth club university จัดขึ้นโดย บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดทาหนังสือนิตยสาร “FOTOINFO” ซึ่งนิตยสารรายเดือน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาระความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการถ่ายภาพ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพนักถ่ายภาพ