จัดบรรยายกิจกรรมถ่ายภาพดาราศาสตร์

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : Saturday, January 13, 2018 – 09:00 to 16:00

กิจกรรมการอบรมถ่ายภาพท้องฟ้ากลางคืน และให้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ในระดับปฐมภูมิ อันได้แก่ระบบดาราจักรทางช้างเผือก เพื่อกระตุ้น สร้างแรงกดดันให้เกิดจิตอนุรักษ์ในระดับมหภาค ผ่านทางภาพถ่าย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญ ต่อการรณรงค์ลดโลกร้อน ลดการเผา ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Loading