ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย…จากบางกอกสู่เชียงใหม่และน่าน

Researcher  :         รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Year             :        2016

Abstract       :        ภาพถ่ายในประเทศไทยได้เริ่มเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเป็นภาพถ่ายของพระนางเจ้าวิคตอเรีย พระเจ้ากรุงอังกฤษสมัยนั้น มีพระยาไทรบุรีเป็นผู้ถวายให้รัชกาลที่ 3 เมื่อทรงทอดพระเนตรและทรงไม่เชื่อว่าเป็นภาพถ่ายเนื่องจากเป็นครั้งแรกสุดที่มีภาพถ่ายเข้ามาในสยามประเทศ ซึ่งภาพถ่ายนั้นน่าจะเป็นภาพถ่ายด้วยระบบ Daguerreotype ที่อัดภาพลงบนแผ่นเงิน(ภาพถ่ายภาพนี้น่าจะเข้ามาก่อนปี พ.ศ.2398 เพราะเป็นภาพที่ติดไว้ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฝั่งตะวันตก และถูกถอดออกก่อนที่เซอร์ จอร์น เบาริง จะเข้าเฝ้าเพื่อขอเจริญสัมพันธไมตรีในปี พ.ศ.2398) ในส่วนของการถ่ายภาพนั้นถูกนำเข้ามาในปี พ.ศ.2388 หลังการกำเนิดภาพถ่ายด้วยระบบ Daguerreotype เพียง 6 ปี โดยพระสังฆราชปัลเลอร์กัวซ์ ชาวฝรั่งเศส ที่พำนักอยู่ที่วัดอัสสัมชัญ เป็นผู้นำเข้ามาถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกของสยามประเทศ โดยที่พระสังฆราชปัลเลอร์กัวซ์ ได้สั่งให้บาทหลวงอัลบรันด์ซื้อกล่องถ่ายรูปมาจากฝรั่งเศสฝากมากับบาทหลวงลาร์นอดี (L’ abbe Laarmaudie) เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2388

 

Full Article      :        ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย จากบางกอกสู่เชียงใหม่และน่าน 2015.pdf