การเก็บภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านเพื่อการอนุรักษ์

Researcher:                  รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
Year:                              2016
Abstract:
ภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านเป็นสิ่งที่กำลังจะถูกหลงลืมและสูญหาย ทั้งที่ภาพถ่ายนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ดี สามารถนำมาอ้างอิงอย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ ผู้วิจัยในฐานะผู้ก่อตั้ง หอภาพถ่ายล้านนา สาขาศิลปะการถ่ายภาพ และภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สาขาน่าน ลงทำการวิจัยภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายโบราณพร้อมข้อมูลอันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของเมืองน่านอย่างเป็นระบบ เพราะความสำคัญของภาพถ่ายโบราณหากปราศจากระบบที่จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจะทำให้คุณค่าและความสำคัญลดลง เนื่องจากไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในฐานะที่เป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้ โดยจากการสำรวจลงในพื้นที่นั้นสามารถทราบได้ว่าภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านมีอยู่จำนวนมากพอสมควร และผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ก็เป็นผู้ที่มีอายุมากเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลสูญหายได้ในอนาคตอันใกล้นี้ การจัดเก็บและทำการวิจัยภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านจึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้ภาพถ่ายโบราณในเมืองน่านได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดและคงอยู่ต่อไป
Full Article: