ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจากการรุกล้ำของมนุษย์

Researcher:                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์
Year:                                   2015
Abstract:
เอกสารงานวิจัย “สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจากการรุกล้้าของมนุษย์” นี้ รวบรวมจัดท้าขึ้นเพื่อประกอบผลงานการสร้างสรรค์เกี่ยวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีเขตติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงกระบวนวิธีคิด สร้างสรรค์ และการน้าเสนอผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นมาของผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยในการสร้างความเข้าใจถึงแนวความคิดซึ่งอยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ และสามารถน้าไปใช้ในการอ้างอิง ปรับปรุง และพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ภาพ ตามหัวข้อที่ผู้สนใจต้องการต่อไปได้
Full Article: