การบันทึกถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในล้านนาเพื่อการอนุรักษ์

Researcher:                                 รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
Year:                                             2017
Abstract:
ในดินแดนตอนเหนือของประเทศไทยที่เรียกกันว่าล้านนานั้น ถือเป็นดินแดนที่มีอายุมาอย่างยืนยาวมีความสวยงามของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมส่งผลถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านโดยเฉพาะพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนหนึ่งที่พุทธศาสนามีความเจริญอย่างมาก สามารถก่อให้เกิดผลงานหลากหลายด้านโดยเกิดจากแรงศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่สามารถเป็นที่ประจักษ์จวบจนปัจจุบันนี้โดยที่ปรากฏทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมมีวัดเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาที่ผู้คนในดินแดนล้านนาได้ให้ความสำคัญและทำนุบำรุง และได้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามต่างๆอย่างมากมายหลายหลากด้าน ที่ถือว่าเป็นการบูชาในความศรัทธาในความเชื่อที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมาแต่ช้านาน โดยเฉพาะวัดและสิ่งของที่อยู่ภายในนั้นเป็นถาวรวัตถุที่หลงเหลือมาจนปัจจุบันนี้ เป็นหลักฐานที่สามารถเห็นถึงความงดงามในสิ่งของต่างๆที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นตามแรงศรัทธาเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี และมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถพบได้ภายในวัดที่มีความสวยงามและคงอยู่จนปัจจุบันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจทุกครั้งแก่ผู้พบเห็น นั้นคือจิตรกรรมฝาผนังที่วาดประดับอยู่ผนังภายในวิหาร ที่อุดมไปด้วยทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่เป็นการสั่งสอนให้เป็นคนดีและมีจิตใจที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ในจิตรกรรมฝาผนังยังมีการวาดภาพที่สอดแทรกเรื่องราวและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นลงไปอีก ทำให้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ที่ทำให้สามารถศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างมากมาย จึงก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพ ในการใช้ภาพถ่ายให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง คือนำไปใช้ในการบันทึกภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้ โดยขอเป็นอีกทางที่จะช่วยอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป ที่จะได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามสวยงามของล้านนา อันจะเป็นต้นทุนที่สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างหลากหลายโดยมีเอกลักษณ์ของตนเอง
Full Article: